Технический регламент серии

 

«Узгоджено»

Комітетом ФАУ з ралі на серійних автомобілях

«Затверджено»

Комісією автомобільного спорту ФАУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Організатор змагання

ГО «Український Автомобільний Рух»

« » 2018 року « » 2018 року « » 2018 року

НАЦІОНАЛЬНА СЕРІЯ
З РАЛІ НА СЕРІЙНИХ АВТОМОБІЛЯХ
“1st AUTO GRAD RALLYE”
2018 року
(Загальний регламент)

ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМАГАННЯ
3. УЧАСТЬ У ЗМАГАННІ
4. АВТОМОБІЛІ, ЩО ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО ЗМАГАННЯ
5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ЗАЛІКУ
6. НАГОРОДЖЕННЯ ЗА ПІДСУМКАМИ СЕРІЇ

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1.Загальні вимоги
1.1.1. Національну Серію з ралі на серійних автомобілях “1st Auto Grad Rallye” (далі Се-рія) проводить ГО “Український Автомобільний Рух” (УАР). Даний Регламент є керівним доку-ментом для всіх змагань, включених у залік Серії, як його етапи. Всі етапи організуються і про-водяться відповідно до МСК ФІА та його додатків, НСК ФАУ та його додатків, Загальних вимог до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій) України та інших змагань Автомобільної федерації України, Правил проведення змагань з ралі на серійних автомобілях Автомобільної Федерації України (далі Правила), даного Регламенту, Технічного, а також Додаткового/Індивідуального Регламенту і програм, які видаються Організатором змагання.
1.1.2. ФАУ при необхідності вносить доповнення до цього Регламенту та повідомляє про них у Офіційних бюлетенях ФАУ.
1.2. Кількість етапів для Серії
Серія складається щонайменше з трьох та щонайбільше з шести змагань – етапів. Дата і місце проведення змагань публікуються у Календарному плані автомобільних змагань Украї-ни. ФАУ має право на заміну запланованого етапу, який не може бути проведеним.
1.3. Залікові групи.
Змагання Серії проводяться у таких залікових групах: “N2”, “N4”, “G”, “F” та “Abs”.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМАГАННЯ
2.1. На змаганнях Серії дозволяються лише частково секретні траси, які передбачають проведення ознайомлення лише з трасою спеціальних ділянок пішки.
2.2. Загальна дистанція спеціальних ділянок повинна бути щонайменше 2 км, та що-найбільше 80 км.
2.3. Загальна дистанція дорожніх ділянок повинна бути щонайменше 100 км, та що-найбільше 500 км.
2.4. В Серії допускається використання таких видів змагальних ділянок: швидкісна зма-гальна ділянка (ШЗД), режимна гонка (РГ), регулярність руху (РР) двох типів – з заданою сере-дньою швидкістю (РР-С), та з заданим відсотком швидкості по ПДР (РР-В), слалом двох типів – звичайний слалом (СЛ) та штурманський слалом (ШС) – проходження траси з зав’язаними очима водія за вказівками штурмана (штурману забороняється торкатися органів управління автомобілем – пеналізація вказується у Додатковому/Індивідуальному Регламенті), спринт (СП), спринт-слалом (ССЛ) та ін.. Опис змагальних ділянок, включених у маршрут змагання, надається у Додатковому Регламенті.

3. УЧАСТЬ У ЗМАГАННІ
3.1. Вимоги щодо учасників змагань встановлюються розділом 5 Правил.
3.2. До участі у змаганнях Серії допускаються володарі ліцензій “IR”, “Д0”, “Д1”, “Д2”, “Д3”, “ДЛ”, “Р1”, “Р2”, “Р3”, “РЛ”, що видана ФАУ, внесена у Реєстр володарів ліцензій ФАУ та дійсна у поточному році.
3.3. До участі у змаганні допускаються володарі національних або міжнародних ліцен-зій Представника категорій “СР”, “ПІ” “СТ”, “ПН”, “ПК”, виданих ФАУ, внесених у Реєстр волода-рів ліцензій ФАУ та дійсних у поточному році. Володарі ліцензій повинні мати документи згід-но НСК ФАУ та інших регламентуючих документів ФАУ.
3.4. Нарахування очок у залікових групах “N2”, “N4”, “G”, “F” та “Abs” до індивідуального заліку серії проводитися тільки володарям ліцензій “IR”, “Д0”, “Д1”, “Д2”, “Д3”, “ДЛ”, без враху-вання пілотів (перших та других водіїв) володарів ліцензій категорії “Р1”, “Р2”, “Р3”, “РЛ”, але їх кількість зараховується до загальної кількості водіїв у заліковій групі.
3.5. Нарахування очок у командний залік серії, не зараховується екіпажам у склад яких входять водії (перші та другі, або обидва), у складі яких є володарі ліцензій категорії «РЛ».
3.6. Процедура подачі заявки на участь у змаганні встановлюються розділами 7 та 8 «Правил проведення змагань з ралі на серійних автомобілях» та Індивідуальним/Додатковим Регламентом Змагання.
3.7. Заявочний внесок на змаганнях Серії не може перевищувати 2500 грн. за екіпаж в індивідуальному заліку та 500 грн. в заліку команд.
3.8. З метою популяризації будь-якої категорії учасників змагання Організатор може ро-збити їх на підгрупи (наприклад, «Авто-дизель», «Авто-бензин», і т.п.). Якщо організатор вирі-шить організувати такі підгрупи, то вони мають називатися «неофіційний залік» і мають пе-редбачатися в Індивідуальному/Додатковому регламенті або в Бюлетені змагання.
3.9. Організатор має право брати додаткові стартові внески за участь у підгрупах (не-офіційних заліках), однак вони не можуть перевищувати 50 % стартового внеску, передбачено-го для певної залікової групи.
3.10. Відмова від участі в «неофіційному заліку» не може спричинити жодних санкцій, але в такому випадку учасник не бере участі в класифікації «неофіційного заліку».

4. АВТОМОБІЛІ, ЩО ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО ЗМАГАННЯ
4.1. До участі у змаганнях Серії допускаються серійні легкові автомобілі, що відповіда-ють вимогам Правил Дорожнього Руху, в тому числі обладнанні каркасом безпеки, та відпові-дають «Технічним вимогам до автомобілів, які допускаються до участі у змаганнях Серії з ралі на серійних автомобілях “1st Auto Grad Rallye”».
4.2. Автомобілі можуть брати участь у змаганні в таких залікових групах:

Залікова група Розрахунковий об’єм

двигуна

Електричні автомобілі Рік випуску
“N2” до 1600 куб. см, до 200 к.с. після 31.12.1988 року*
“N4” понад 1600 куб. см. понад 200 к.с. після 31.12.1988 року*
“G” будь-які серійні легкові автомобілі, рік випуску яких припадає на проміжок часу між 01.01.1976 та 31.12.1988**
“F” будь-які серійні легкові автомобілі, рік випуску яких старший за 31.12.1975
“Abs”

(абсолютний залік)

усі автомобілі, що допущені до змагання

* Також у даному класі приймають участь авто до 1989 року виготовлення, що зазнали значних технічних змін, які не дозволяють їм приймати участь у категоріях “F” або “G”.
** Або молодші за індивідуальним дозволом організаторів.

4.2.1. Розрахунковий робочий об’єм бензинового двигуна обладнаного системою над-дуву або компресором враховується з коефіцієнтом 1.7, згідно ст. 252 додатку «J» МСК ФІА. Ро-торні бензинові двигуни враховуються з коефіцієнтом 1.5.
4.2.2. Розрахунковий робочий об’єм дизельного двигуна без системи наддуву врахову-ється з коефіцієнтом 0.83, обладнаного системою наддуву враховується з коефіцієнтом 1.0, обладнаного системою безпосереднього впорскування палива (типу CDTI та ін.) враховується з коефіцієнтом 1.2.
4.3. Електричні або гібридні автомобілі можуть виступати у залікових групах: “N2”, “N4”, “G”, “F” та “Abs”. Розділення по заліковим групам електричних і гібридних автомобілів, буде здійснюватися згідно технічних характеристик заводу виробника по двигуну і типу приводу.
4.4. До заліку “Abs” (абсолютного заліку) зараховуються усі автомобілі, що допущені до змагання.
4.5. До змагання у будь-якому заліку допускаються серійні автомобілі, обладнані карка-сом безпеки, відповідно вимогам додатку “J” МСК ФІА.
4.6. Під час проведення ралі, на трасі змагання забороняється застосування одного ав-томобіля, з різними стартовими номерами, незалежно від составу екіпажів.
4.7. Під час проведення Змагання, забороняється застосування різних автомобілів з одним стартовим номером.
4.8. У випадку проведення Організатором неофіційних заліків, він має завчасно (на сайті змагання, в Індивідуальному регламенті або в Бюлетені) оголосити, які неофіційні заліки будуть проводитися, вартість участі в кожній номінації окремо, а також які призи (грошові чи інші) передбачені для переможців у неофіційному заліку/ах.
4.9. Організатор самостійно розробляє критерії підрахунку, визначає мінімальну кіль-кість учасників для кожної номінації неофіційного заліку. Короткі правила проведення мають бути завчасно опубліковані в спеціальних додатках до Індивідуального регламенту і/та на сайті змагання.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ЗАЛІКУ
5.1. Серія та кожне змагання, включене у залік Серії, як її етап (далі «змагання») прово-дяться у таких залікових групах: “N2”, “N4”, “G”, “F” та “Abs”, згідно даного Регламенту.
Звання переможця Серії серед водіїв (других водіїв – штурманів) у заліковій групі прис-воюється, та наступні місця визначаються за найбільшою сумою залікових очок, набраних во-діями на змаганнях, включених у залік Серії. При цьому, до уваги беруться:

Кількість фактично проведених змагань 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Число кращих результатів для заліку 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9

Віднімається найгірший результат, який одержав водій на змаганні-етапі — найменша кількість очок, схід або зняття із змагання, неучасть водія у змаганні-етапі.
5.2. Водій може брати участь у змаганнях, включених у залік Серії, на власний розсуд. Він вважається таким, що взяв участь у Серії, якщо він стартував (розпочав змагальну частину) щонайменше в одному змаганні – етапі.
5.3 Після кожного змагання, включеного у залік Серії, встановлюється класифікація у кожній заліковій групі. Призові місця визначаються за найменшою кількістю набраних екіпа-жом балів (сума часу проходження спецділянок та штрафів (пеналізацій)). Залікові очки у залі-кових групах нараховуються згідно таблиці:

Кількість допущених автомобілів у заліковій групі 8 і більше 7 6 5 4 3 2 1
Місце Нараховані залікові очки
1 100 80 60 50 40 30 20 10
2 80 60 50 40 30 20 10
3 60 50 40 30 20 10
4 50 40 30 20 10
5 40 30 20 10
6 30 20 10
7 20 10
8 10
9 і далі 0

5.4. Якщо з форс-мажорних обставин змагання припинено, коли пройдено від 51% до 60% загальної дистанції ділянок, водій одержує 50% від кількості залікових очок, встановлених таблицею. Якщо пройдено менше 51% загальної дистанції ділянок – змагання вважається та-ким, що не відбулося.
5.5. Якщо водії при остаточній класифікації набрали однакову кількість залікових очок, то першість визначається за кращим місцем, зайнятим у власній заліковій групі на останньому етапі Серії. У випадку нової рівності, порівнюються наступні кращі місця, на передостанньому і т. д. етапі.
5.6. Змагання в заліковій групі проводиться не залежно від кількості заявлених автомо-білів. Якщо кількість заявлених учасників у певній заліковій групі на певному етапі становить менше 5, нагородження у цій заліковій групі в рамках етапу не проводиться, проте залікові оч-ки для загального заліку нараховуються.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ У ЗАЛІКУ КОМАНД
6.1. В командному заліку Серії беруть участь команди, які подали заявку для участі що-найменше в одному етапі.
6.2. До участі у змаганні на етапі Серії допускаються команди, які мають обов`язкові документи, але з наступними кількісними обмеженнями у складі в одному змаганні: не мен-ше двох та не більше трьох екіпажів у будь-яких залікових групах.
6.3. Коли склад команди прийняв участь у одному з етапів Серії, у іншому етапі він мо-же бути представлений у меншій кількості екіпажів.
6.4. Першість на кожному змаганні серед команд визначається по найменшій кількості балів, набраних двома кращими екіпажам зі складу команди.
6.5. У Серії першість серед команд визначається по найбільшій сумі залікових очок, на-браних ними на всіх етапах Серії, що відбулися.
6.6. Якщо команди набрали однакову кількість балів у етапі, то першість визначається за кращим місцем, зайнятим екіпажом команди у власній заліковій групі. У випадку нової рів-ності, порівнюються суми часу проходження СУ тих самих екіпажів.
6.7. Якщо команди при остаточній класифікації набрали однакову кількість залікових очок, першість визначається за кращим місцем, зайнятим командою на останньому етапі Се-рії. У випадку нової рівності, до уваги беруться наступні кращі місця, на передостанньому і т. д. етапі.
6.8. Змагання в заліковій групі проводиться незалежно від кількості заявлених команд.

7. НАГОРОДЖЕННЯ ЗА ПІДСУМКАМИ СЕРІЇ
7.1. Серія у заліковій групі вважається такою, що не відбулася і нагородження не про-водиться, якщо у відповідному заліку учасники змагалися менше ніж на трьох змаганнях.
7.2. Якщо протягом Серії в заліковій групі стартувало не менше 7-ми водіїв, то перемож-цю присвоюється звання «Переможець Національної Серії з ралі на серійних автомобілях “1st Auto Grad Rallye”», а водії, які посіли перше, друге та третє місця, нагороджуються відповідни-ми кубками. Якщо протягом Серії в заліковій групі стартувало менше 7-ми, але не менше 5-ти водіїв, то Серія вважається такою, що не відбулася, переможець нагороджується дипломом як «Переможець змагань Серії з ралі на серійних автомобілях “1st Auto Grad Rallye”», а водій, що посів друге місце, нагороджується дипломом «За друге місце в змаганнях Серії з ралі на се-рійних автомобілях “1st Auto Grad Rallye”». Якщо протягом Серії в заліковій групі стартувало менше 5-ти, але не менше 3-х водіїв, то Серія вважається такою, що не відбулася, а водій, що посів перше місце, нагороджується дипломом як «Переможець змагань Серії з ралі на серій-них автомобілях “1st Auto Grad Rallye”». Якщо протягом Серії в заліковій групі стартувало менше 3-х водіїв, то Серія вважається такою, що не відбулася, і нагородження не проводиться.
7.3. Організатор може провести нагородження за підсумками змагання в кожній підг-рупі/номінації з обов’язковим застереженням «Неофіційний залік».
7.4. Серія у командному заліку вважається такою, що не відбулася, і нагородження не проводиться, якщо в ній взяли участь менше 4 команд.

8. ПЕНАЛІЗАЦІЇ. ПРОТЕСТИ ТА АПЕЛЯЦІЇ
8.1.Пеналізації на змаганні будуть накладені згідно Правилам змагань з ралі на серій-них автомобілях, та Додаткового регламенту Змагання.
8.2. Всі протести та/або апеляції повинні бути подані у суворій відповідності до порядку та часу подачі протестів та апеляцій визначених у Статтях 13 та 14 НСК ФАУ, та згідно пункту №56 Правил проведення змагань з ралі на серійних автомобілях Автомобільної Федерації Ук-раїни.

Скачать регламент серии